Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Hành chính công on 25 April 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
23/BC-TTPVHCC
Ngày ban hành
Ngày ban hành