Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ảnh minh họa

Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện

UBND tỉnh vừa phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện (lần lượt tại các Quyết định số 2153/QĐ-UBND, 2154/QĐ-UBND, ngày 06/11/2019).

Ảnh minh họa

Rà soát, thống kê, thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

Để việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, thời hạn quy định, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, thống kê, thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (Công văn số 1188/UBND-KSTT ngày 06/11/2019).

 

 

Ảnh minh họa

Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 1589/STTTT-TTBCXB ngày 08/11/2019 gửi các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử tổng hợp, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp (TTĐTTH).

 

 

1

Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh với các cơ quan và tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 10/4/2019).

 

1

Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019

UBND tỉnh ban hành  Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019  (Kế hoạch số 37/KH-UBND, ngày 15/02/2019). 

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành