Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trong tháng 10 năm 2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 1.700 hồ sơ

Trong tháng 10 năm 2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 1.700 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 1.678 hồ sơ (đạt tỷ lệ 98,71%).

 

Hoạt động giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong tháng 10/2019 là 2.234 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 537 hồ sơ; tiếp nhận mới là 1.697, tiếp nhận trực tuyến 376 (chiếm 22,16%) hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 1.251 (chiếm 73,72%) hồ sơ, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 70 (chiếm 4,12%) hồ sơ; thực hiện trả kết quả 1.700 hồ sơ, trong đó có 621 hồ sơ trước hạn (chiếm 36,53%), 1.057 hồ sơ đúng hạn (chiếm 62,18%), 22 hồ sơ trả trễ hẹn (chiếm 1,29%); còn 429 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết, trong đó có 421 hồ sơ chưa đến hạn, 8 hồ sơ quá hạn. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Giao thông Vận tải 527 hồ sơ, Kế hoạch và Đầu tư 353 hồ sơ, Tư pháp 282 hồ sơ,… Trong tháng có 634 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng: 604 lượt (chiếm 95,27%), Hài lòng: 30 lượt (chiếm 4,73%).

 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; 100% các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm đều được cán bộ, công chức cập nhật, xử lý trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc rà soát TTHC, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung

(Theo langson.gov.vn)