Ngày 02/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1928/QĐ-UBND Về việc Thay thế Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, thay thế Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả (còn gọi là “4 tại chỗ”) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Danh mục thay thế gồm 267 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 14 sở, ban, ngành.

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để tổ  chức triển khai có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính “4 tại chỗ” tại Trung tâm.

 

Chi tiết Quyết định và Danh mục kèm theo tại đây./.

 

Bùi Đức Trung