Ngày 19/8/2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5756/VPCP-KSTT về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Theo đó, thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp 05 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ ngày 09 tháng 8 năm 2021, trong đó có 04 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội gồm: (1) hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; (2) hỗ trợ người lao động ngừng việc; (3) hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (4) hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

 

Để phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong Công văn, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Đồng chí: Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung xử lý các hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định./.

 

Bùi Đức Trung