Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 30/8/2021, công bố mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.

 

Các TTHC cấp tỉnh vừa được công bố được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo đó, đối với TTHC cấp tỉnh, công bố 04 TTHC mới ban hành lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, 04 TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa. Các TTHC này đều thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đồng thời, công bố 07 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn.

 

Đối với TTHC cấp huyện, công bố 01 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa. Các TTHC này đều thực hiện theo cơ chế một cửa, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

 

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh