Ngày 11/10/2021, UBND tỉnh đã có báo cáo số 426/BC-UBND gửi Bộ Nội vụ về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn

 

Báo cáo đã nêu cụ thể Tình hình triển khai thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đánh giá thực trạng về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.

 

Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

 

Báo cáo cũng đánh giá chung về hoạt động củaTrung tâm, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã từ khi thành lập, kiện toàn; đưa ra những kết quả đạt được, các hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân của tồn tại hạn chế cũng như đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm, Bộ phận Tiếp  nhận và Trả kết quả các cấp và kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, các bộ, ngành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Bùi Đức Trung