Ngày 19/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1472/UBND-TTPVHCC về việc triển khai thực hiện Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Trước đó, ngày 11/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia. Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia bao gồm VIII Chương với 64 Điều, quy định về phạm vị điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm, phương thức quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia. Quy chế được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động quản lý, vận hành, khai thác các thông tin, dịch vụ, tiện ích trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cổng Dịch vụ công quốc gia được kết nối thông suốt, liên tục với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm việc vận hành 24 giờ tất cả các ngày trong tuần.

 

Ảnh: Giao diện Cổng dịch vụ công quốc gia

 

Để thực hiện đúng các quy định nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm, phương thức quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện phổ biến, quán triệt Quy chế và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị theo quy định; UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch tỉnh triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm theo quy định tại Quy chế cũng như vận hành, hướng dẫn, tuyên truyền tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia./.

 

Bùi Đức Trung