Ngày 19 và 21/10/2021, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã có buổi kiểm tra, làm việc tại huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng. Tham dự có các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện Chi Lăng, Hữu Lũng và các đơn vị được kiểm tra.

 

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện Chi Lăng

 

Đoàn đã kiểm tra trực tiếp và làm việc với UBND huyện Chi Lăng, Hữu Lũng và 02 đơn vị cấp xã: xã Chi Lăng (huyện Chi Lăng), thị trấn Hữu Lũng (huyện Hữu Lũng) về các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; công tác đánh giá tác động TTHC, công bố, công khai TTHC, giải quyết, rà soát, đánh giá TTHC; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; tình hình triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Trong năm 2010 và 9 tháng đầu năm 2021, hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn 02 huyện đã được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn huyện Chi Lăng đã tiếp nhận 50.419 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết 50.419 hồ sơ, trả trước hạn 13.667 hồ sơ, trả đúng hạn 36.707 hồ sơ, không có hồ sơ TTHC trả quá hạn; huyện Hữu Lũng đã tiếp nhận 74.509 hồ sơ, đã giải quyết 74.348 hồ sở, không có hồ sơ trả quá hạn.

 

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện Hữu Lũng

 

Qua công tác kiểm tra và báo cáo, giải trình của UBND huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, Đoàn kiểm tra đánh giá, UBND 02 huyện đã quan tâm, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tuy nhiên, việc niêm yết TTHC còn có thiếu sót, chưa đáp ứng yêu cầu, một số hồ sơ TTHC chưa bảo đảm đúng yêu cầu, việc cập nhật hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh chưa đầy đủ. Đề nghị UBND huyện Chi Lăng, Hữu Lũng sớm khắc phục những hạn chế nêu trên, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 

Phương Linh