Danh mục các TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ, Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ vừa được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 và Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 12/9/2023.

 

Công bố danh mục các TTHC lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. Ảnh minh họa. Nguồn:  https://baochinhphu.vn/

Theo đó, tại Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 06/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục 04 TTHC mới ban hành, 03 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ.

 

Tại Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 12/9/2023, công bố danh mục 03 TTHC mới ban hành, 03 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ, 07 TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân.

 

Các TTHC được công bố thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa một liên thông thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích, qua Cổng Dịch vụ công tỉnh.

 

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh