Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động nổi bật

Công bố và vận hành Đường dây nóng trực tuyến hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19

Từ ngày 22/7/2021, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ công bố và vận hành Đường dây nóng trực tuyến hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Hoạt động nổi bật

Họp trực tuyến tham vấn về phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 13/7/2021, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp trực tuyến tham vấn về phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục với một số địa phương: Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Gia Lai. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Hồ Công Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cán bộ, công chức các phòng chuyên môn liên quan và đại diện một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.  

Hoạt động nổi bật

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 15/7/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 về tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm do đồng chí Phạm Hùng Trường - Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị.

 

Hoạt động nổi bật

Ban hành Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 15/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Hoạt động nổi bật

Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tham dự Hội nghị triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 10/7/2021 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dự Hội nghị có các Đảng viên Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, đoàn viên ưu tú đã tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng thuộc Chi đoàn cơ sở Văn phòng.

 

Hoạt động nổi bật

Kết quả chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Quý II năm 2021 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 25/6/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã có báo cáo chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý II năm 20

Hoạt động nổi bật

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 về tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Ngày 25/6/2021 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-TTPVHCC về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

Hoạt động nổi bật

Cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ngày 08/06/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số /307/TB-UBND về cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 

Hoạt động nổi bật

Thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thực hiện Công văn số 212-CV/TU ngày 11/5/2021 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc tiếp tục quán triệt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19; công văn số 612/UBND-KGVX ngày 16/5/2021 của Ủy ban nhân tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19, ngày 20/5/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ban hành Thông báo số 73/TB-TTPVHCC về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Hoạt động nổi bật

Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn đối với 08 TTHC (Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/4/2021).