Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động nổi bật

Phê duyệt danh sách công chức, viên chức chính thức và dự phòng cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt Quyết định số 2755/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức chính thức và dự phòng cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

 

Hoạt động nổi bật

Kết quả chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính năm 2020 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 24/12/2020, Trung tâm phục vụ hành chính công đã có báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý năm 2020.

 

Hoạt động nổi bật

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 08 - 09/12/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại TTPVHCC tỉnh cho các công chức, viên chức của các sở, ban, ngành được cử đến làm việc tại TTPVHCC và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, Vietinbank Chi nhánh Lạng Sơn.
Hoạt động nổi bật

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ khảo sát, làm việc tại Lạng Sơn

Ngày 04/12/2020, Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ do đồng chí Nguyễn Quang Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký – Biên tập làm Trưởng đoàn đã khảo sát kết nối, cung cấp thông tin kết nối các cửa khẩu, Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) của tỉnh về Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình triển khai, kết nối Hệ thống thông tin báo cáo địa phương tại Lạng Sơn.

Hoạt động nổi bật

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 và Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 03/11/2020.

Hoạt động nổi bật

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày 10/11/2020, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã có buổi kiểm tra, làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Tham dự có các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, đại diện các phòng và công chức, viên chức Bộ phận một cửa thuộc Trung tâm.

 

Tin trong nước

Thay thế Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Ngày 02/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1928/QĐ-UBND Về việc Thay thế Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

Tin trong nước

Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Ngày 22/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2165/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.

 

Hoạt động nổi bật

Thực hiện thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bưu điện tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơntừ ngày 01/10/2020.

Thực hiện Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bưu điện tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

Hoạt động nổi bật

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Ngày 24/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1881/QĐ-UBND Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

 

 

Hoạt động nổi bật

Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Ngày 24/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1880/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.