Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động nổi bật

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tại Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 21/8/2023).

Hoạt động nổi bật

Đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính về hộ tịch

Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử (Công văn số 4015/VP-TTPVHCC ngày 17/8/2023).