Skip to main content
Hoạt động nổi bật

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Ngày 12/01/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và truyền thông, Bưu điện tỉnh và toàn thể công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

 

Hoạt động nổi bật

Kết quả chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính năm 2021 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) đã tiến hành chấm điểm năm 2021 và gửi báo cáo kết quả đánh giá về Văn phòng UBND tỉnh.

 

Hoạt động nổi bật

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại một số sở, ngành tỉnh

Trong các ngày từ 26/10 đến 09/11/2021, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tiến hành kiểm tra tại các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn Sở Công Thương, Thanh tra tỉnh, Sở Y tế. Tham dự có các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc các sở, ngành được kiểm tra.

 

Hoạt động nổi bật

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại huyện Chi Lăng, Hữu Lũng

Ngày 19 và 21/10/2021, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã có buổi kiểm tra, làm việc tại huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng. Tham dự có các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện Chi Lăng, Hữu Lũng và các đơn vị được kiểm tra.

 

Hoạt động nổi bật

Lạng Sơn: Trung tâm phục vụ hành chính công đạt nhiều thành tích trong công tác

Thi đua lập thành tích xuất sắc, chào mừng Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 – 04/11/2021), tập thể, cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đã đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo và trách nhiệm, lập nhiều thành tích trong công tác.
Hoạt động nổi bật

Tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Ngày 11/10/2021, UBND tỉnh đã có báo cáo số 426/BC-UBND gửi Bộ Nội vụ về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn

 

Báo cáo đã nêu cụ thể Tình hình triển khai thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đánh giá thực trạng về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.

Hoạt động nổi bật

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Ngày 14/10/2021, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công, thuộc Văn phòng UBND tỉnh và công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cán bộ chuyên môn của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

 

Hoạt động nổi bật

Kết quả chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Quý III năm 2021 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiến hành chấm điểm quý III năm 2021 đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm.

 

Hoạt động nổi bật

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Ngày 02/10/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC của các sở, ban, ngành tại Trung tâm.