Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo

Tại các Quyết định số 1288/QĐ-UBND và số 1289/QĐ-UBND ngày 30/06/2021, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Anh minh hoa

Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp

Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 925/QĐ-UBND và số 953/QĐ-UBND ngày 11/5/2021).

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 13/5/2021, công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Tài nguyên nước, Viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 04/6/2021, công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện.

 

Anh minh hoa

Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Sở Công Thương

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

 

Anh minh hoa

Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính

Tại Quyết định số 903/QĐ-UBND và 904/QĐ-UBND ngày 29/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính.

 

Anh minh hoa

Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn đối với 08 TTHC (Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24/4/2021).

 

Anh minh hoa

Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 21/4/2021).

 

Minh họa

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ

Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một của trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh (Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 31/3/2021).

Minh họa

Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 và số 759/QĐ-UBND ngày 07/4/2021).

 

Minh họa

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Tại Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 15/04/2021, Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 20/03/2021, công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 26/02/2021, công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Subscribe to Kiểm soát thủ tục hành chính