Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Tại Quyết định số 2649/QĐ-UBND, ngày 18/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động, Chính sách sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và uỷ quyền cho UBND cấp huyện.

 

Anh minh hoa

Bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Ngày 03/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2504/QĐ-UBND Về việc bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

 

Subscribe to Kiểm soát thủ tục hành chính