Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Minh họa

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ

Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một của trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh (Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 31/3/2021).

Minh họa

Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 và số 759/QĐ-UBND ngày 07/4/2021).

 

Minh họa

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Tại Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 15/04/2021, Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 20/03/2021, công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 26/02/2021, công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 26/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành lĩnh vực thi và tuyển sinh và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Anh minh hoa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh mới đây đã phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (lần lượt tại các Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 05/01/2021, số 140/QĐ-UBND ngày 14/01/201, số 394/QĐ-UBND ngày 26/01/2021, số 456/QĐ-UBND ngày 03/02/2021)

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Tại Quyết định số 2649/QĐ-UBND, ngày 18/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động, Chính sách sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và uỷ quyền cho UBND cấp huyện.

 

Anh minh hoa

Bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Ngày 03/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2504/QĐ-UBND Về việc bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

 

Subscribe to Kiểm soát thủ tục hành chính