Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Anh minh hoa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực “Đất đai”, “Đăng ký biện pháp bảo đảm” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai, Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 15/3/2023). Cụ thể như sau:

 

Đối với cấp tỉnh, Quyết định công bố 05 thủ tục hành chính mới ban hành, 06 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, 09 thủ tục hành chính bãi bỏ;

 

Anh minh hoa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 17/3/2023). Cụ thể như sau:

 

Quyết định công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ đối với 03 thủ tục hành chính:

Anh minh hoa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực “Hoá chất”, “Điện” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Hoá chất, lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 15/3/2023). Cụ thể như sau:

 

Anh minh hoa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các lĩnh vực “Xuất bản, In và Phát hành”, “Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử” thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp huyện

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành, lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp huyện (Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 03/3/2023). Cụ thể như sau:

 

Anh minh hoa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023).

Anh minh hoa

Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2022).

 

Anh minh hoa

Công bố Danh mục TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại các cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 13/12/2022).

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 02/12/2022).

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Tại Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 06/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

 

Anh minh hoa

Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 29/11/2022).

 

Anh minh hoa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 14/11/2022).

 

Anh minh hoa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực điện ảnh theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 02/11/2022).

 

Subscribe to Kiểm soát thủ tục hành chính