Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
ảnh

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Khí tượng thủy văn, Đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Khí tượng thủy văn, Đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

 

ảnh

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:

 

Anh minh hoa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

 

Anh minh hoa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

 

Anh minh hoa

Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực Viễn thám - Thông tin dữ liệu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa lĩnh vực Viễn thám - Thông tin dữ liệu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 974/QĐ/UBND ngày 23/6/2023). Cụ thể như sau:

 

Anh minh hoa

Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt thay thế quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thú y, Trồng trọt, Thủy lợi, và Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 928/QĐ/UBND ngày 16/6/2023). Cụ thể như sau:

 

Anh minh hoa

Công bố quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC vực Đầu tư tại Việt Nam, Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam, Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn (Quyết định số 905/QĐ/UBND ngày 13/6/2023). Cụ thể như sau:

 

Anh minh hoa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 874/QĐ/UBND ngày 07/6/2023). Cụ thể như sau:

 

Anh minh hoa

Công bố Danh mục TTHC thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, Tín ngưỡng, tôn giáo, Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, Tín ngưỡng, tôn giáo, Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 876/QĐ/UBND ngày 07/6/2023). Cụ thể như sau:

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục sửa đổi bổ sung và quy trình nội bộ TTHC lĩnh vực Khám, chữa bệnh, An toàn thực phẩm và dinh dưỡng, Giám định y khoa thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định y khoa, Khám, chữa bệnh, An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn (các Quyết định số 858/QĐ/UBND ngày 05/6/2023 và số 908/QĐ-UBND ngày 13/6/2023). Cụ thể như sau:

 

Anh minh hoa

Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

Trên cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 06/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 bãi bỏ Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Mẫu phiếu và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Anh minh hoa

Cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam, Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam, Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 29/5/2023). Cụ thể như sau:

 

Anh minh hoa

Cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám, chữa bệnh, lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám, chữa bệnh, lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 06/5/2023). Cụ thể như sau:

 

Anh minh hoa

Thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính và công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của sở Giáo dục và đào tạo

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Quyết định thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Giáo dục và đào tạo và công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 và 728/QĐ-UBND ngày 16/5/2023). Cụ thể như sau:

 

Anh minh hoa

Cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 10/5/2023). Cụ thể như sau:

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và cắt giảm thời hạn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết và công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 và 802/QĐ-UBND ngày 25/5/2023). Cụ thể như sau:

 

Subscribe to Kiểm soát thủ tục hành chính