Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Anh minh hoa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực điện ảnh theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 02/11/2022).

 

Anh minh hoa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (Quyết định 2287/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 và 2397/QĐ-UBND ngày 10/12/2021)

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ

Tại Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 08/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Tổ chức phi chính phủ, Công chức, Viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện và Danh mục TTHC mới ban hành, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam, Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 và Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 07/8/2021).

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 30/8/2021, công bố mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 22/7/2021, công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Xây dựng.

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm, Bảo trợ xã hội, trong thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (tại Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 15/7/2021, số 1471/QĐ-UBND ngày 23/7/2021, số 1521/QĐ-UBND ngày 30/7/2021).

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo

Tại các Quyết định số 1288/QĐ-UBND và số 1289/QĐ-UBND ngày 30/06/2021, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Anh minh hoa

Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp

Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 925/QĐ-UBND và số 953/QĐ-UBND ngày 11/5/2021).

 

Subscribe to Kiểm soát thủ tục hành chính