Skip to main content
-A A +A

Công bố chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị năm 2018

Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 vừa được công bố theo Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, nhóm các sở, ban, ngành: xếp thứ 1 là Sở Tài chính (89,4 điểm), lần lượt sau đó là: Sở Giao thông vận tải (86,9 điểm), Sở Khoa học và Công nghệ (86,9 điểm), Sở Công thương (86,8 điểm), Sở Ngoại vụ (86,8 điểm), Sở Y tế (86,8 điểm), Văn phòng UBND tỉnh (86,5 điểm), Sở Xây dựng (86,1 điểm), Sở Nội vụ (85,9 điểm), Thanh tra tỉnh (85,7 điểm), Sở Kế hoạch và Đầu tư (85,6 điểm), Sở Nông nghiệp và PTNT (85,4 điểm), Sở Tư pháp (84,8 điểm), Sở Thông tin và Truyền thông (83,9 điểm), Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn (83,3 điểm), Sở Tài nguyên và Môi trường (82,7 điểm), Sở Giáo dục và Đào tạo (81,3 điểm), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (81,1 điểm), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (79,6 điểm), Ban Dân tộc (77,2 điểm).

 

Nhóm các huyện, thành phố: xếp thứ 1 là thành phố Lạng Sơn (87,3 điểm),  huyện Bình Gia (86,5 điểm),  huyện  Hữu Lũng (85,7 điểm), huyện Lộc Bình (85,6 điểm),  huyện Chi Lăng (85,5 điểm), huyện Văn Lãng (85,2 điểm), huyện Bắc Sơn (84,2 điểm), huyện Tràng Định (84,2 điểm), huyện Cao Lộc (82,2 điểm), huyện Đình Lập (82 điểm), huyện Văn Quan (81,7 điểm).

 

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) được tính theo thang điểm 100 điểm gồm điểm nội dung (80 điểm) và điểm khảo sát (20 điểm). Nội dung chỉ số cải CCHC gồm: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, (2) Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL (3) Cải cách TTHC, (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, (5) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, (6) Cải cách tài chính công, (7) Hiện đại hóa hành chính, (8) Tác động của CCHC.           

 

 

 

Phương Linh