Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 (Kế hoạch số 177/KH-UBND, ngày 28/12/2018).

Ảnh minh họa

Mục tiêu nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh; tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, tháo gỡ các rào cản về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo hướng tinh gọn, giảm bớt đầu mối, giảm tổ chức trung gian…

 

Tập trung vào các giải pháp về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính./.

 

Bích Diệp