Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019

UBND tỉnh ban hành  Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019  (Kế hoạch số 37/KH-UBND, ngày 15/02/2019). 

 

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Ban Dân tộc tỉnh (Nguồn: Langson.gov.vn)

Đoàn Kiểm tra làm việc trực tiếp tại 04 sở và 04 huyện, tại mỗi huyện kiểm tra 01 xã; cụ thể: Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ và UBND các huyện: Văn Lãng, Bình Gia, Đình Lập, Cao Lộc.

Nội dung kiểm tra bao gồm:  Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại cơ quan/đơn vị; Công tác đánh giá tác động TTHC; Việc thực hiện công bố, công khai TTHC; Việc giải quyết TTHC; Công tác rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 29/12/2017 và Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh;  Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Tình hình, kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và  Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Công tác kiểm tra được tiến hành trong quý III năm 2019./.

Hằng Chi