Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018 (Kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 07/1/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, xác định được Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ quản lý nhà nước của tỉnh; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với công tác cải cách hành chính nói chung và việc xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nói riêng.

 

Nội dung triển khai thực hiện gồm: Hoàn thành trước ngày 20/02/2019 để báo cáo Bộ Nội vụ việc tự đánh giá, chấm điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng, báo cáo giải trình thông qua phần mềm Quản lý chấm điểm xác định Chỉ số Cải cách hành chính; phối hợp cơ quan có liên quan thực hiện điều tra xã hội học theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ, thời gian điều tra xã hội học từ 01/01/2019 đến trước 01/3/2019./.

 

Bích Diệp