Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 25 October 2019

Thống kê giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm từ 18 - 24/10/2019

 

STT   Đơn vị (Sở, ban, ngành) Số hồ sơ nhận giải quyết trong kỳ Số hồ sơ đã giải quyết trong kỳ
Tổng số Trong đó
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận  Tổng số Trả trước hạn Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Trả qua BCCI
Trực tiếp Trực tuyến Qua dịch vụ BCCI
1 Giao thông vận tải 217 65 71 81 0 95 31 64 0 0
2 Ban QL Khu KTCK ĐĐ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Công Thương 27 4 10 13 0 23 0 23 0 0
4 Nội vụ 52 48 4 0 0 48 47 1 0 1
5 Lao động TB&XH 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0
6 Khoa học công nghệ 17 0 17 0 0 17 17 0 0 0
7 Văn hóa TT&DL 12 8 4 0 0 10 10 0 0 0
8 Kế hoạch và Đầu tư 80 23 45 12 0 50 35 15 0 0
9 Tài nguyên và Môi trường 55 47 8 0 0 10 9 1 0 0
10 Nông nghiệp & PTNT 6 4 2 0 0 4 4 0 0 0
11 Giáo dục & Đào tạo 10 4 2 4 0 5 5 0 0 0
12 Y tế 15 7 8 0 0 35 33 2 0 33
13 Thông tin & Truyền thông 7 7 0 0 0 2 2 0 0 1
14 Tư pháp 180 113 40 5 22 54 53 0 1 21
15 Xây dựng 148 133 15 0 0 9 4 5 0 0
16 Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng số 830 466 227 115 22 364 251 112 1 56 

STT     Đơn vị (Sở, ban, ngành) Lũy kế từ ngày 11/01/2019
Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Tổng số Trả trước hạn Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Trả qua BCCI Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 Giao thông vận tải 5,133 5,076 250 4,826 0 0 57 57 0
2 Ban QL Khu KTCK ĐĐ 17 14 10 4 0 0 3 3 0
3 Công Thương 688 684 46 638 0 0 4 4 0
4 Nội vụ 304 300 299 1 0 4 4 4 0
5 Lao động TB&XH 66 65 30 35 0 7 1 1 0
6 Khoa học công nghệ 435 435 217 218 0 0 0 0 0
7 Văn hóa TT&DL 126 124 116 4 4 22 2 8 0
8 Kế hoạch và Đầu tư 2,313 2,283 1,793 484 6 82 30 30 0
9 Tài nguyên và Môi trường 311 266 196 66 4 0 45 45 0
10 Nông nghiệp & PTNT 312 310 291 19 0 11 2 2 0
11 Giáo dục & Đào tạo 293 292 169 123 0 54 1 1 0
12 Y tế 542 493 436 57 0 427 49 49 0
13 Thông tin & Truyền thông 100 95 95 0 0 31 5 5 0
14 Tư pháp 1,711 1,598 53 1,447 98 775 113 103 10
15 Xây dựng 600 460 183 274 3 0 140 140 0
16 Tài chính 36 36 0 36 0 0 0 0 0
Tổng số 12,987 12,531 4,184 8,232 115 1,413 456 452 10