Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 10 December 2019

Thống kê giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm tháng 11/2019

 

STT

Đơn vị (Sở, ban, ngành)

Số hồ sơ nhận giải quyết trong kỳ

Số hồ sơ đã giải quyết trong kỳ

Tổng số

Kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả trước hạn

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Trả qua BCCI

Trực tiếp Trực tuyến Qua dịch vụ BCCI
1 2 (3) = 4+5+6+7 4 5 6 7 (8) = 9+10+11 9 10 11 12
1 Giao thông vận tải 595 42 369 184 0 504 30 474 0 0
2 Ban QL Khu KTCK ĐĐ 7 2 5 0 0 3 3 0 0 0
3 Công Thương 100 1 30 69   94 2 92 0 0
4 Nội vụ 11 4 5 0 2 7 6 1 0 3
5 Lao động TB&XH 4 0 4 0 0 3 2 1 0 0
6 Khoa học công nghệ 77 0 77 0 0 76 76 0 0 0
7 Văn hóa TT&DL 17 3 14 0 0 12 12 0 0 0
8 Kế hoạch và Đầu tư 313 34 194 85 0 292 190 102 0 4
9 Tài nguyên và Môi trường 77 52 25 0 0 49 49 0 0 0
10 Nông nghiệp & PTNT 15 4 11 0 0 6 6 0 0 1
11 Giáo dục & Đào tạo 13 2 3 8 0 11 11 0 0 0
12 Y tế 115 55 60 0 0 86 78 8 0 45
13 Thông tin & Truyền thông 26 13 0 13 0 11 11 0 0 0
14 Tư pháp 268 89 122 8 49 179 143 32 4 110
15 Xây dựng 249 142 107 0 0 84 19 65 0 0
16 Tài chính 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0
Tổng số 1889 443 1028 367 51 1419 638 777 4 163