Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

SỐ LIỆU GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Đơn vị
(Sở, ban, ngành)

Lũy kế từ ngày 01/01/2020

Số hồ sơ đang giải quyết

Hồ sơ đã tiếp nhận 2020 Số hồ sơ đã giải quyết 2020
Tổng số Trực tiếp Trực tuyến BCCI Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Qua BCCI Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
1 2 (14)=15+16+17 15 16 17 (18)=19+20+21 19 20 21 22 (23)=24+25 24 25
1 Ban QL Khu KTCK ĐĐ 24 24 0 0 23 21 1 1 3 1 1 0
2 Bảo hiểm xã hội 698 694 4 0 696 148 548 0 0 2 2 0
3 Công an tỉnh 2820 2820 0 0 2521 1099 1422 0 0 299 299 0
4 Công Thương 793 89 704 0 792 90 702 0 35 1 1 0
5 Điện lực Lạng Sơn 768 768 0 0 741 741 0 0 0 27 27 0
6 Giáo dục & Đào tạo 72 15 57 0 70 69 1 0 10 2 2 0
7 Giao thông vận tải 2679 1741 938 0 2558 263 2295 0 0 121 121 0
8 Kế hoạch và Đầu tư 1121 769 352 0 1107 706 401 0 41 14 14 0
9 Khoa học công nghệ 365 360 1 4 365 365 0 0 19 0 0 0
10 Lao động TB&XH 25 24 0 1 23 10 13 0 0 2 2 0
11 Nội vụ 224 198 22 4 221 217 3 1 3 3 3 0
12 Nông nghiệp & PTNT 233 221 0 12 180 180 0 0 159 53 53 0
13 Tài chính 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
14 Tài nguyên và Môi trường 174 174 0 0 129 122 6 1 0 45 45 0
15 Thông tin & Truyền thông 45 14 31 0 44 44 0 0 0 1 1 0
16 Tư pháp 729 461 87 181 601 559 21 21 300 128 122 6
17 Văn hóa TT&DL 42 36 4 2 41 40 0 1 3 1 1 0
18 Xây dựng 515 515 0 0 275 90 185 0 0 240 240 0
19 Y tế 235 173 45 17 210 197 12 1 114 57 57 0
Tổng số 11566 9100 2245 221 10601 4965 5610 26 687 997 991 6