Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tại Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 20/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

 

TTHC cấp tỉnh “Thẩm  định,  phê  duyệt phương án cải tạo, phục hồi  môi  trường  trong khai  thác  khoáng  sản” đã được sửa đổi, bổ sung.

 

Theo đó, Danh mục TTHC mới ban hành gồm 07 thủ tục cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Môi trường, Khí tượng, thuỷ văn, Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.

 

Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung gồm 08 TTHC thuộc lĩnh vực Môi trường, Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý. Trong đó có 01 TTHC cấp huyện và 07 TTHC cấp tỉnh.

 

Danh mục TTHC bị bãi bỏ gồm 15 TTHC thuộc lĩnh vực Môi trường, Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý. Trong đó, có 10 TTHC cấp tỉnh, 01 TTHC cấp huyện và 04 TTHC cấp xã.

 

Chi tiết danh mục các TTHC tại đây./.

 

 

Phương Linh