Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Kế hoạch tổng kết Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND, ngày 15/12/2020 về tổng kết Đề án cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

 

 Ảnh minh hoạ (Internet)

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng báo cáo tổng kết Đề án cải cách TTHC và xây dựng nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; đồng thời căn cứ điều kiện thực tế, chủ động về hình thức tổ chức tổng kết (có thể gắn với hội nghị tổng kết các chương trình, kế hoạch khác).

 

Công tác tổng kết, đánh giá Đề án cải cách TTHC phải được triển khai, thực hiện nghiêm túc tại 100% các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, từ cấp xã tới cấp tỉnh, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức và đúng tiến độ đề ra.

 

Về thời gian thực hiện: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quyết định tổ chức tổng kết đánh giá, hoàn thành trước ngày 31/12/2020; hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã triển khai, thực hiện việc tổng kết Đề án cải cách TTHC tại cấp xã. Văn phòng UBND tỉnh xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành Báo cáo tổng kết của tỉnh trong tháng 3/2021./.

 

Phương Linh