Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 19 January 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.14.H37-201230-0001 SXD_QHKT_05 - Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh LƯƠNG MỸ TRANG Sở Xây dựng
2 000.00.14.H37-201221-0001 SXD_TDDA_03 - Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh VI VĂN TUẤN Sở Xây dựng
3 000.00.03.H37-201216-0001 SKHDT_DAUTU_01 - Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) ĐỖ VĂN VỊNH Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 000.00.17.H37-210108-0007 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LINH VĂN HẢO Sở Tư pháp
5 000.00.17.H37-210108-0004 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam DƯƠNG CÔNG TRẠI Sở Tư pháp
6 000.00.17.H37-210108-0009 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam TÔ QUỐC VIỆT Sở Tư pháp
7 000.00.17.H37-210108-0006 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LĂNG THỊ TÁM Sở Tư pháp
8 000.00.17.H37-210108-0008 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG THỊ BÒNG Sở Tư pháp
9 000.00.17.H37-210111-0003 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG VĂN ĐẠT Sở Tư pháp
10 000.00.17.H37-201231-0009 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam NGÔ THỊ KHÁNH LINH Sở Tư pháp
11 000.00.08.H37-210118-0005 STNMT_DKBPBD_09 - Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đào Thị Thanh Thủy Sở Tài nguyên và Môi trường
12 000.00.06.H37-201228-0002 SNV_TDKT_05 - Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề ĐINH HOÀNG KHANH Sở Nội vụ
13 000.00.06.H37-201228-0001 SNV_TDKT_07 - Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Sở Nội vụ