Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC và một cửa, một cửa liên thông

Để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, từ đó nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành trực thuộc, UBND các huyện, thành phố khắc phục ngay các hạn chế trong công tác này và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới (Công văn số 68/UBND-TTPVHCC ngày 18/01/2021).

 

Tra cứu TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai TTHC theo quy định. Chấp hành nghiêm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm và trách nhiệm của cơ quan, cán bộ, công chức có thẩm quyền thực hiện TTHC, chú trọng việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của pháp luật, có giải pháp quyết liệt để hạn chế tối đa việc trả kết giải quyết TTHC quá hạn…; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi trả kết giải quyết TTHC quá hạn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc rà soát, đánh giá TTHC ngay từ khâu lựa chọn TTHC để rà soát; tránh triển khai hình thức, tràn lan gây lãng phí thời gian, kinh phí, nhân lực.

 

Lựa chọn công chức, viên chức có đủ năng lực để thực hiện đồng thời việc hướng dẫn, tiếp nhận và trực tiếp thực hiện thẩm định hồ sơ theo cơ chế “4 tại chỗ”, cập nhật đầy đủ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đánh giá kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tiếp tục rà soát, lựa chọn TTHC thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ” bảo đảm tỷ lệ theo quy định và triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực./.

 

Phương Linh