Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Lạng Sơn

Ngày 06/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1333/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Lạng Sơn.

 

Cơ sở dữ liệu dùng chung (Ảnh minh họa)

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Lạng Sơn gồm 22 cơ sở dữ liệu của 11 cơ quan chủ quản.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; tổ chức hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh đảm bảo đồng bộ và an toàn thông tin; tham mưu UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh khi có thay đổi theo yêu cầu thực tế hoặc theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị./.

 

Bùi Đức Trung