Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo

Tại các Quyết định số 1288/QĐ-UBND và số 1289/QĐ-UBND ngày 30/06/2021, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh công bố mới danh mục 22 TTHC và bãi bỏ 28 TTHC trong lĩnh vực Đầu tư. Ảnh: Internet

Tại Quyết định số 1288/QĐ-UBND, công bố danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm 22 TTHC, các TTHC bị bãi bỏ gồm 28 TTHC. Các TTHC mới ban hành đều được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Tại Quyết định số 1289/QĐ-UBND, công bố danh mục TTHC thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo gồm 03 TTHC, trong đó, lĩnh vực Thi, tuyển sinh có 02 thủ tục, lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ có 01 thủ tục. Danh mục TTHC thay thế thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo gồm 01 TTHC trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh. Có 03/04 TTHC được công bố không thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, có 01/04 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh