Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày 28/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số số 1495/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơngiai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

 

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 (Ảnh minh họa)

Theo đó, sau hơn 02 năm thực hiện Đề án Cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Các mục tiêu, nội dung của Đề án đều được triển khai, thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu về cải cách TTHC; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện TTHC, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận thực hiện theo quy định của pháp luật. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trong thời gian tới và triển khai, thực hiện tốt các nội dung cải cách TTHC theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ trướng Chính phủ; tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng và điểm Chỉ số cải cách TTHC,... cần tiếp tục xây dựng, tổ chức triển khai, thực hiện Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

 

Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 xác định rõ các mục tiêu: (1) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường rà soát để kịp thời phát hiện, đề xuất cơ quan có thẩm quyền cắt giảm, sửa đổi, bổ sung, nâng cao chất lượng TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp. (2) Nâng cao chất lượng các nội dung: Công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC. Cải cách TTHC theo hướng hiện đại hóa và áp dụng đa dạng các hình thức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC, bảo đảm tất cả các TTHC liên quan đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đều được triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến. (3) Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

 

Đề án cũng nêu ra 6 mục tiêu cụ thể và 6 nhiệm vụ, 7 giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Đề án đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án cải cách TTHC giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về cải cách TTHC và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức về cải cách TTHC./.

 

Bùi Đức Trung