Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm, Bảo trợ xã hội, trong thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (tại Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 15/7/2021, số 1471/QĐ-UBND ngày 23/7/2021, số 1521/QĐ-UBND ngày 30/7/2021).

 

Công bố danh mục các TTHC trong thực hiện chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19. Ảnh: Internet

Theo đó, tại Quyết định số 1421/QĐ-UBND, công bố danh mục TTHC lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở gồm 02 TTHC mới ban hành, 03 TTHC sửa đổi, bổ sung. Các TTHC được công bố đều được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Tại Quyết định số 1471/QĐ-UBND, công bố danh mục TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp tỉnh gồm 03 TTHC sửa đổi, bổ sung, 01 TTHC bãi bỏ. Danh mục TTHC cấp huyện gồm 10 TTHC sửa đổi, bổ sung, 04 TTHC bãi bỏ. Danh mục TTHC cấp xã gồm 01 TTHC sửa đổi, bổ sung.

 

Tại Quyết định số 1521/QĐ-UBND, công bố danh mục TTHC trong thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Cụ thể, cấp tỉnh có 01 TTHC mới ban hành, 01 TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm, trong đó có 01 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Cấp huyện có 01 TTHC mới ban hành, 02 TTHC sửa đổi, bổ sung, 01 TTHC bãi bỏ thuộc lĩnh vực Việc làm và Lao động, Tiền lương.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh