Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 14 September 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.17.H37-210906-0006 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HỨA VĂN XA Sở Tư pháp
2 000.00.17.H37-210901-0005 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LÀNH THỊ NGHIỆP Sở Tư pháp
3 000.00.17.H37-210901-0004 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam VI VĂN LUÂN Sở Tư pháp
4 000.00.17.H37-210906-0001 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG VĂN HIẾU Sở Tư pháp
5 000.00.08.H37-210823-0001 1.004122.000.00.00.H37 - Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lương Văn Ba Sở Tài nguyên và Môi trường