Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 17 September 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.03.H37-210813-0002 1.009646.000.00.00.H37 - Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh TRIỆU VƯƠNG HÙNG Sở Kế hoạch và Đầu tư
2 000.00.03.H37-210813-0001 1.009645.000.00.00.H37 - Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh ĐẶNG TẤT TOÀN Sở Kế hoạch và Đầu tư
3 000.00.15.H37-210910-0001 2.000205.000.00.00.H37 - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam MRS BA Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
4 000.00.15.H37-210910-0002 2.000205.000.00.00.H37 - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam MRS BA Sở Lao động, Thương binh và Xã hội