Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 20 September 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.04.H37-210920-0005 2.001259.000.00.00.H37 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu PHẠM NGỌC CHÍNH Sở Khoa học và Công nghệ
2 000.00.04.H37-210920-0002 2.001259.000.00.00.H37 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu ĐÀM LINH CHI Sở Khoa học và Công nghệ
3 000.00.04.H37-210920-0004 2.001259.000.00.00.H37 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu PHẠM NGỌC CHÍNH Sở Khoa học và Công nghệ
4 000.00.04.H37-210920-0006 2.001259.000.00.00.H37 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu PHẠM THỊ THANH NHUNG Sở Khoa học và Công nghệ
5 000.00.04.H37-210920-0007 2.001259.000.00.00.H37 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu BẾ QUỲNH HƯƠNG Sở Khoa học và Công nghệ
6 000.00.04.H37-210920-0008 2.001259.000.00.00.H37 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu BẾ QUỲNH HƯƠNG Sở Khoa học và Công nghệ
7 000.00.04.H37-210920-0003 2.001259.000.00.00.H37 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu PHẠM NGỌC CHÍNH Sở Khoa học và Công nghệ
8 000.00.17.H37-210910-0001 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG Sở Tư pháp
9 000.00.17.H37-210910-0005 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG TRÀ MY Sở Tư pháp
10 000.00.08.H37-210907-0002 1.004356.000.00.00.H37 - Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Tô Quang Long Sở Tài nguyên và Môi trường
11 000.00.05.H37-210831-0001 1.005429.000.00.00.H37 - Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Vũ Mạnh Hùng Sở Tài chính
12 000.00.15.H37-210907-0001 1.000105.000.00.00.H37 - Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài LƯƠNG THU HÀ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội