Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ

Tại Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 08/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Tổ chức phi chính phủ, Công chức, Viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

 

Các TTHC trong lĩnh vực Tổ chức – Biên chế, Công chức, viên chức vừa được công bố mới ban hành và thay thế .

Theo đó, đối với TTHC cấp tỉnh, công bố 09 TTHC mới ban hành lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (Tổ chức – Biên chế), 20 TTHC thay thế gồm 09 TTHC lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, 03 TTHC lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (Tổ chức – Biên chế), 04 TTHC lĩnh vực Công chức, 04 TTHC lĩnh vực Viên chức. Trong số 29 TTHC công bố, có 21 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Đối với TTHC cấp huyện, công bố 03 TTHC mới ban hành, 03 TTHC thay thế thuộc lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (Tổ chức – Biên chế), các TTHC này đều thực hiện theo cơ chế một cửa, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. Cùng với đó, công bố 03 TTHC thay thế lĩnh vực Viên chức, các TTHC này không thực hiện qua Bộ phận Một cửa.

 

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh