Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 2 November 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.14.H37-211018-0008 1.009972.000.00.00.H37 - Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng PHÙNG LÊ HUY Sở Xây dựng
2 000.00.14.H37-211018-0002 1.009972.000.00.00.H37 - Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng ĐẬU TRƯỜNG SINH Sở Xây dựng
3 000.00.17.H37-211022-0001 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG THỊ DUY Sở Tư pháp
4 000.00.11.H37-211021-0001 2.001791.000.00.00.H37 - Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh TRIỆU VĂN ĐIỆP Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 000.00.03.H37-210928-0001 1.009645.000.00.00.H37 - Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh BÙI QUANG ĐẠO Sở Kế hoạch và Đầu tư