Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 16 November 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.17.H37-211108-0003 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LÝ YÊM Sở Tư pháp
2 000.00.17.H37-211108-0004 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG ĐỨC DƯƠNG Sở Tư pháp
3 000.00.17.H37-211105-0011 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam DƯƠNG THỊ NHA Sở Tư pháp
4 000.00.17.H37-211106-0004 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam ĐỖ VĂN QUANG Sở Tư pháp
5 000.00.17.H37-211105-0007 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam NÔNG THỊ TÚ Sở Tư pháp
6 000.00.17.H37-211105-0003 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG THỊ VÂN THANH Sở Tư pháp
7 000.00.17.H37-211105-0005 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam PHÙNG THỊ TUYẾT Sở Tư pháp
8 000.00.03.H37-211012-0001 1.009645.000.00.00.H37 - Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh TRẦN VĂN CHUNG Sở Kế hoạch và Đầu tư
9 000.00.03.H37-211012-0004 1.009646.000.00.00.H37 - Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh NGUYỄN NGỌC TIẾN Sở Kế hoạch và Đầu tư
10 000.00.03.H37-211012-0003 1.009645.000.00.00.H37 - Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh VY TIẾN THÀNH Sở Kế hoạch và Đầu tư
11 000.00.03.H37-211012-0002 1.009645.000.00.00.H37 - Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh TRẦN VĂN CHUNG Sở Kế hoạch và Đầu tư
12 000.00.04.H37-211116-0001 2.001259.000.00.00.H37 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu NGUYỄN ĐÌNH HƯNG Sở Khoa học và Công nghệ
13 000.00.04.H37-211116-0003 2.001259.000.00.00.H37 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu PHẠM NGỌC CHÍNH Sở Khoa học và Công nghệ
14 000.00.04.H37-211116-0002 2.001259.000.00.00.H37 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu PHẠM NGỌC CHÍNH Sở Khoa học và Công nghệ
15 000.00.04.H37-211116-0004 2.001259.000.00.00.H37 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu PHẠM NGỌC CHÍNH Sở Khoa học và Công nghệ