Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 22 November 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.17.H37-211110-0005 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG HUYỀN MY Sở Tư pháp
2 000.00.17.H37-211106-0002 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HỨA VIỆT TRÌ Sở Tư pháp
3 000.00.03.H37-211015-0001 1.009645.000.00.00.H37 - Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh NGUYỄN HỒNG LÂN Sở Kế hoạch và Đầu tư