Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 22 November 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.03.H37-211018-0002 1.009645.000.00.00.H37 - Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh LĂNG THANH SƠN Sở Kế hoạch và Đầu tư
2 000.00.03.H37-211018-0001 1.009646.000.00.00.H37 - Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh ĐẶNG TẤT TOÀN Sở Kế hoạch và Đầu tư
3 000.00.03.H37-211018-0005 1.009645.000.00.00.H37 - Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh LƯƠNG ANH TUẤN Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 000.00.03.H37-211018-0004 1.009645.000.00.00.H37 - Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh MAI THỊ THÊM Sở Kế hoạch và Đầu tư
5 000.00.15.H37-211108-0001 1.000105.000.00.00.H37 - Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài CÔNG TY TNHH MTV XE ĐIỆN ĐK VIỆT NHẬT Sở Lao động, Thương binh và Xã hội