Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (Quyết định 2287/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 và 2397/QĐ-UBND ngày 10/12/2021)

Ảnh minh họa: Internet

Tại Quyết định số 2287/QĐ-UBND, đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực Du lịch, ban hành mới 02 TTHC, sửa đổi, bổ sung 08 TTHC. Các TTHC này thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch.

 

Tại Quyết định số 2397/QĐ-UBND, đối với TTHC lĩnh vực Thư viện, ban hành mới 03 TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, 03 TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện, 03 TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp xã và bãi bỏ 01 TTHC cấp tỉnh, 01 TTHC cấp huyện và 01 TTHC cấp xã. Các TTHC mới ban hành thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

 

Xem nội dung chi tiết các Quyết định tại đây./.