Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực điện ảnh theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 02/11/2022).

 

Ảnh: “Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” công bố trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

 

Theo đó, kể từ ngày 02/11/2022, TTHC “Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” sẽ chia 03 trường hợp và có thời gian giải quyết cụ  thể như sau:

 

- Trường hợp 1: Đối với trường hợp không cần giám định. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ x 08 giờ = 16 giờ.

 

- Trường hợp 2: Đối với văn hóa phẩm là phim. Trong thời  hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ x  08 giờ = 24 giờ.

 

- Trường hợp 3: Các văn hóa phẩm nhập khẩu cần phải giám định. Thời hạn tối đa không quá 12 ngày làm việc x 08 giờ = 96 giờ.

 

TTHC trên được tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Vi Lộc Vũ