Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Tại Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 06/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

 

TTHC về bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần được công bố sửa đổi, bổ sung. Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Theo đó, danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung gồm 02 TTHC: Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Các TTHC nêu trên được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BYT ngày 01/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần.

 

02 TTHC được công bố đều thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua dịch vụ bưu chính công ích và tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

 

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông đối với 02 TTHC được công bố.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh