Skip to main content
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 01/3/2023).

Ảnh: danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh

 

Cụ thể, Quyết định công bố danh mục 149 TTHC được chuẩn hóa gồm 127 TTHC cấp tỉnh, 15 TTHC cấp tỉnh và 07 TTHC cấp xã. Quyết định phê duyệt 140 quy trình nội bộ của 140 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tất cả các TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đều được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Các quyết định công bố trước đây đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực từ ngày 01/2/2023.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

 

Vi Lộc Vũ