Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
ảnh

Trung tâm Phục vụ hành chính công Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 05 năm Ngày thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (20/11/2018 - 20/11/2023).

Ngày 31/7/2023, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-TTPVHCC về việc Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 05 năm ngày thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (20/11/2018 - 20/11/2023).

Anh minh hoa

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Ngày 30/11/2022 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-TTPVHCC về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

Anh minh hoa

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 (Số 243/KH-UBND ngày 02/12/2022).

 

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã đặt ra mục tiêu:

 

Về thống kê, công bố, công khai: 100% TTHC nội bộ được thống kê, công bố lần đầu trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 01/4/2023.

 

Anh minh hoa

Tăng cường đôn đốc thực hiện số hóa trong tiếp nhận, giải quyết TTHC

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành công văn đôn đốc thực hiện số hóa trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP (Công văn số 5546/VP-TTPVHCC ngày 28/11/2022).

 

Anh minh hoa

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 06/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Anh minh hoa

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện “4 tại chỗ” với 396 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 16 sở, ngành

Ngày 08/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành quyết định số 2189/QĐ-UBND về việc phê duyệt thay thế danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

Anh minh hoa

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 1377/UBND-TTPVHCC về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

 

Theo đó, thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe (GPLX) trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG).

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) (tại Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 15/06/2021) mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Anh minh hoa

Không yêu cầu nộp bản sao sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú trong hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp

Ngày 23/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-BTP về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp (LLTP) theo đó trong thành phần hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP đã bỏ yêu cầu nộp bản sao sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Cư trú năm 2020.

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố (tại Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 11/06/2021) danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Việc làm, Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

 

Anh minh hoa

Thực hiện sử dụng thêm con dấu thứ hai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 18/6/2021, 1248/QĐ-UBND ngày 25/6/2021, 1270/QĐ-UBND ngày 28/6/2021, cho phép 08 Sở: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo sử dụng thêm 01 con dấu (con dấu thứ hai) để giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành