Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Anh minh hoa

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 06/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Anh minh hoa

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện “4 tại chỗ” với 396 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 16 sở, ngành

Ngày 08/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành quyết định số 2189/QĐ-UBND về việc phê duyệt thay thế danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

Anh minh hoa

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 1377/UBND-TTPVHCC về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

 

Theo đó, thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe (GPLX) trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG).

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) (tại Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 15/06/2021) mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Anh minh hoa

Không yêu cầu nộp bản sao sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú trong hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp

Ngày 23/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-BTP về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp (LLTP) theo đó trong thành phần hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP đã bỏ yêu cầu nộp bản sao sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Cư trú năm 2020.

 

Anh minh hoa

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố (tại Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 11/06/2021) danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Việc làm, Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

 

Anh minh hoa

Thực hiện sử dụng thêm con dấu thứ hai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 18/6/2021, 1248/QĐ-UBND ngày 25/6/2021, 1270/QĐ-UBND ngày 28/6/2021, cho phép 08 Sở: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo sử dụng thêm 01 con dấu (con dấu thứ hai) để giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

Anh minh hoa

Kế hoạch hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831 - 2021)

Ngày 15/3/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã ban hành kế hoạch Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831 - 2021).

 

Anh minh hoa

UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC và một cửa, một cửa liên thông

Để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, từ đó nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành trực thuộc, UBND các huyện, thành phố khắc phục ngay các hạn chế trong công tác này và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới (Công văn số 68/UBND-TTPVHCC ngày 18/01/2021).

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành