Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

HỒ SƠ ĐẾN HẠN NGÀY 15/01/2022

Submitted by quantri on 17 January 2022
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.17.H37-211102-0025 1.001071.000.00.00.H37 - Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng HOÀNG THỊ LAN ANH Sở Tư pháp
2 000.00.17.H37-211102-0026 1.001071.000.00.00.H37 - Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng HOÀNG THỊ NHUNG Sở Tư pháp

HỒ SƠ ĐẾN HẠN NGÀY 14/01/2022

Submitted by quantri on 17 January 2022
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.08.H37-211022-0001 1.002253.000.00.00.H37 - Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn

HỒ SƠ ĐẾN HẠN NGÀY 13/01/2022

Submitted by quantri on 17 January 2022
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.03.H37-211116-0001 1.009647.000.00.00.H37 - Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh  ĐẶNG TẤT TOÀN Sở Kế hoạch và Đầu tư

HỒ SƠ ĐẾN HẠN NGÀY 12/01/2022

Submitted by quantri on 17 January 2022
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.17.H37-211117-0005 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam TRIỆU HÙNG MẠNH Sở Tư pháp
2 000.00.17.H37-211117-0010 2.000488.000.00.00.H37 -

HỒ SƠ ĐẾN HẠN NGÀY 11/01/2022

Submitted by quantri on 17 January 2022
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.04.H37-211124-0012 2.001259.000.00.00.H37 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu HOÀNG HẢI HÀ Sở Khoa học và Công nghệ
2 000.00.04.H37-211124-0011 2.001259.000.00.00.H37 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm,

HỒ SƠ ĐẾN HẠN NGÀY 10/01/2022

Submitted by quantri on 17 January 2022
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.03.H37-211018-0002 1.009645.000.00.00.H37 - Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh LĂNG THANH SƠN Sở Kế hoạch và Đầu tư
2 000.00.03.H37-211018-0001 1.009646.000.00.00.H37 - Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

HỒ SƠ ĐẾN HẠN NGÀY 08/01/2022

Submitted by quantri on 17 January 2022
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.17.H37-211110-0005 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG HUYỀN MY Sở Tư pháp
2 000.00.17.H37-211106-0002 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người n

HỒ SƠ ĐẾN HẠN NGÀY 07/01/2022

Submitted by quantri on 17 January 2022
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.13.H37-211116-0014 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
2 000.00.13.H37-211116-0003 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG

HỒ SƠ ĐẾN HẠN NGÀY 06/01/2022

Submitted by quantri on 17 January 2022
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYÉT
1 000.00.17.H37-211109-0006 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam ĐÀM VĂN VƯƠNG Sở Tư pháp
2 000.00.17.H37-211109-0002 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nư

HỒ SỞ ĐẾN HẠN NGÀY 05/01/2022

Submitted by quantri on 17 January 2022
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.08.H37-211015-0013 1.002040.000.00.00.H37 - Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức

HỒ SƠ ĐẾN HẠN NGÀY 04/01/2022

Submitted by quantri on 17 January 2022
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.08.H37-211008-0003 1.002253.000.00.00.H37 - Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn

HỒ SƠ ĐẾN HẠN TRẢ KẾT QUẢ NGÀY 31/12/2021

Submitted by quantri on 17 January 2022
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.17.H37-211027-0005 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LĂNG THỊ BÍCH Sở Tư pháp
2 000.00.17.H37-211027-0003 2.000488.000.00.00.H37 - C

HỒ SƠ ĐẾN HẠN NGÀY 30/12/2021

Submitted by quantri on 17 January 2022
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.17.H37-211012-0009 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG VĂN LƯỢNG Sở Tư pháp
2 000.00.08.H37-211001-0001 1.002040.000.00.00.H37 - Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu gi

HỒ SƠ ĐẾN HẠN NGÀY 29/12/2021

Submitted by quantri on 17 January 2022
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.17.H37-211012-0009 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG VĂN LƯỢNG Sở Tư pháp
2 000.00.08.H37-211001-0001 1.002040.000.00.00.H37 - Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu gi

HỒ SƠ ĐẾN HẠN NGÀY 28/12/2021

Submitted by quantri on 17 January 2022
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.17.H37-211019-0003 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam NGUYỄN THỊ MINH TÂN Sở Tư pháp
2 000.00.17.H37-211025-0005 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, ng
Subscribe to Thông báo hồ sơ đến hạn hẹn trả