Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Hành chính công on 19 January 2018

Trung tâm Phục vụ hành chính công có Lãnh đạo Trung tâm và 02 phòng chuyên môn.

 

Lãnh đạo Trung tâm: gồm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm.

+ Giám đốc: Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm;

+ 02 Phó Giám đốc chuyên trách.

 

Phòng Nghiệp vụ - Kiểm soát Thủ tục hành chính: có 02 bộ phận là  02 công chức chuyên trách thuộc biên chế Trung Tâm và các công chức, viên chức được các sở, ban, ngành cử đến tiếp nhận và trả kết quả TTHC của đơn vị mình

 

Phòng Hành chính - Tổng Hợp: 03 công chức chuyên trách.

Biên chế:

+ Biên chế chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là biên chế công chức hành chính, nằm trong tổng biên chế của Văn phòng UBND tỉnh.

+ Ngoài biên chế cán bộ, công chức làm việc chuyên trách, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh còn có công chức, viên chức của các sở, ban, ngành được cử đến làm việc, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng để trực tiếp tiếp nhận thủ tục hành chính của đơn vị mình.