Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 17 December 2020
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.15.H37-201215-0001 SLDTBXH_VL_15 - Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam HOÀNG THỊ NGỌC BÍCH Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
2 000.00.15.H37-201215-0002 SLDTBXH_VL_15 - Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam HOÀNG THỊ NGỌC BÍCH Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
3 000.00.15.H37-201211-0003 SLDTBXH_VL_14 - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam NÔNG THỊ ĐẬM Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
4 000.00.04.H37-201217-0006 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu PHẠM NGỌC CHÍNH Sở Khoa học và Công nghệ
5 000.00.04.H37-201217-0005 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu HOÀNG LỆ QUYÊN Sở Khoa học và Công nghệ
6 000.00.03.H37-201113-0001 SKHDT_DAUTU_01 - Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) PHÙNG ĐỨC VINH Sở Kế hoạch và Đầu tư