Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 21 December 2020
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.14.H37-201204-0002 SXD_TDDA_02 - Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật  HỨA TRỌNG NGHĨA Sở Xây dựng
2 000.00.14.H37-201202-0003 SXD_TDDA_03 - Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh MÔNG VĂN DANH Sở Xây dựng
3 000.00.17.H37-201207-0013 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam PHÙNG VĂN PHƯƠNG Sở Tư pháp
4 000.00.17.H37-201207-0016 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam CHU ĐỨC NGUYÊN Sở Tư pháp
5 000.00.04.H37-201221-0001 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu PHẠM NGỌC CHÍNH Sở Khoa học và Công nghệ
6 000.00.04.H37-201221-0004 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu PHẠM VŨ QUỲNH ANH Sở Khoa học và Công nghệ
7 000.00.04.H37-201221-0003 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu HOÀNG MẠNH DŨNG Sở Khoa học và Công nghệ
8 000.00.04.H37-201221-0002 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu PHẠM NGỌC CHÍNH Sở Khoa học và Công nghệ