Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 22 December 2020
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.14.H37-201123-0001 SXD_TDDA_03 - Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh LƯƠNG VĂN CHIẾN Sở Xây dựng
2 000.00.06.H37-201125-0001 SNV_TCPCP_02 - Thủ tục Thành lập hội TRẦN VĂN VẨN Sở Nội vụ
3 000.00.17.H37-201208-0013 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam TÔ VĂN BÁO Sở Tư pháp
4 000.00.17.H37-201209-0001 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam NGUYỄN THỊ XUYẾN Sở Tư pháp
5 000.00.17.H37-201208-0011 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LĂNG THỊ THÔN Sở Tư pháp
6 000.00.03.H37-201117-0003 SKHDT_DAUTU_01 - Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) NGUYỄN HOÀI NAM Sở Kế hoạch và Đầu tư
7 000.00.03.H37-201117-0001 SKHDT_DAUTU_01 - Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) PHÙNG ĐỨC VINH Sở Kế hoạch và Đầu tư