Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 23 December 2020
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.10.H37-201123-0004 SYT_KHAMCB_35 - Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế VY THỊ HIỀN Sở Y tế
2 000.00.10.H37-201124-0003 SYT_KHAMCB_35 - Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế HOÀNG THỊ THÚY Sở Y tế
3 000.00.10.H37-201124-0002 SYT_KHAMCB_37 - Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thấm quyền của Sở Y tế TRIỆU THỊ NHÂM Sở Y tế
4 000.00.10.H37-201123-0007 SYT_KHAMCB_37 - Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thấm quyền của Sở Y tế HOÀNG THỊ LIÊN Sở Y tế
5 000.00.10.H37-201123-0006 SYT_KHAMCB_37 - Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thấm quyền của Sở Y tế HOÀNG THỊ CHANG Sở Y tế
6 000.00.10.H37-201124-0004 SYT_KHAMCB_35 - Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế LỘC THỊ THANH Sở Y tế
7 000.00.17.H37-201120-0008 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG MẠNH CHƯƠNG Sở Tư pháp
8 000.00.17.H37-201210-0002 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HÀ ĐỨC TÙNG Sở Tư pháp
9 000.00.17.H37-201209-0017 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam ĐỖ VĂN THANH Sở Tư pháp
10 000.00.06.H37-201203-0002 SNV_TDKT_05 - Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề NGUYỄN THỊ BÌNH Sở Nội vụ
11 000.00.06.H37-201202-0001 SNV_TDKT_05 - Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề LƯƠNG THỊ BÍCH NGÀ Sở Nội vụ