Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 28 December 2020
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.10.H37-201116-0001 SYT_KHAMCB_35 - Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế TRIỆU THỊ NGÂN Sở Y tế
2 000.00.14.H37-201210-0001 SXD_TDDA_02 - Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật  PHẠM VĂN CƯỜNG Sở Xây dựng
3 000.00.08.H37-201208-0002 STNMT-DD-04 - Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Nguyễn Thị Hạnh Sở Tài nguyên và Môi trường
4 000.00.15.H37-201221-0002 SLDTBXH_VL_14 - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam TRẦN THỊ NGÂN Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
5 000.00.03.H37-201214-0001 SKHDT_DAUTU_08 - Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) NÔNG THỊ ĐẬM Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 000.00.03.H37-201123-0002 SKHDT_DAUTU_01 - Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) PHÙNG ĐỨC VINH Sở Kế hoạch và Đầu tư