Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 4 January 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.14.H37-201215-0008 SXD_TDDA_01 - Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh ĐINH THỊ MINH LOAN Sở Xây dựng
2 000.00.17.H37-201224-0001 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LỤC VĂN XƯỞNG Sở Tư pháp
3 000.00.08.H37-201113-0001 TNMT-KS-05 - Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Nguyễn Bá Thuẩn Sở Tài nguyên và Môi trường