Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 12 January 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.09.H37-210108-0001 SGD_GDDT_49 - Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông VŨ MẠNH AN Sở Giáo dục và Đào tạo
2 000.00.09.H37-210108-0004 SGD_GDDT_49 - Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông DƯƠNG MẠNH CHUNG Sở Giáo dục và Đào tạo
3 000.00.09.H37-210108-0003 SGD_GDDT_49 - Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông NÔNG THỊ THỦY Sở Giáo dục và Đào tạo
4 000.00.09.H37-210108-0002 SGD_GDDT_49 - Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông NGUYỄN VĂN HUẤN Sở Giáo dục và Đào tạo
5 000.00.17.H37-210104-0004 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LÝ TRỌNG THỂ Sở Tư pháp