Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 13 January 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GẢI QUYẾT
1 000.00.04.H37-210113-0007 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu NÔNG THỊ THẢO Sở Khoa học và Công nghệ
2 000.00.04.H37-210113-0005 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu NGUYỄN NGỌC VĂN Sở Khoa học và Công nghệ
3 000.00.04.H37-210113-0006 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu NÔNG THỊ THẢO Sở Khoa học và Công nghệ
4 000.00.03.H37-201211-0002 SKHDT_DAUTU_04 - Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) HẢI MỸ LINH Sở Kế hoạch và Đầu tư
5 000.00.03.H37-201210-0001 SKHDT_DAUTU_01 - Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) NGUYỄN MINH TÂM Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 000.00.17.H37-210105-0011 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LƯƠNG THỊ NHỌI Sở Tư pháp
7 000.00.10.H37-210104-0002 SYT_KHAMCB_39 - Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người bị  mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế CHU THỊ THẢO Sở Y tế